Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:
KPE Nieruchomości S.A.
ul. Objazdowa 1-3,
41-922 Radzionków,
e-mail: („Administrator”):

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Odbiorcami danych będą pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty z grupy kapitałowej, firmy kurierskie a także podmioty współpracujące z KPE Nieruchomości S.A. w zakresie prawnym, najmu oraz obrotu nieruchomościami, ubezpieczenia, zabezpieczenia mienia a także bezpieczeństwa i usług IT.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia współpracy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata w obrocie profesjonalnym, 10 lat w obrocie konsumenckim) oraz przepisów podatkowych (usuwanie danych i niszczenie dokumentacji po upływie 5 lat od daty wystawienia faktury).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w: Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 1. Podanie danych związanych z realizacją umowy jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
H&H Color Lab