Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest KPE Nieruchomości S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się listownie kierując korespondencję na powyższy adres lub pocztą elektroniczną na adres: dpo(at)kpe-n.pl.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych przypadkach:
  • nawiązanego kontaktu telefonicznego, elektronicznego lub listownego przetwarzane są dane w celu udzielenia informacji na zadane pytania czy zapytania ofertowe. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przechowywane przez czas realizacji zapytania (kontaktu), a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.
  • gdy są Państwo naszym klientem przetwarzane są dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli reprezentujecie Państwo lub jesteście osobą kontaktową występującą w imieniu spółki, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu służbowego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z realizacją umowy, dane osobowe przetwarzane są również w celach podatkowych i rachunkowych, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane przechowywane są przez czas realizacji umowy, przez czas wymagany przepisami prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, jakie mogą wynikać z realizacji umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu realizacji umowy i współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

 3. Odbiorcami danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty z grupy kapitałowej, firmy kurierskie, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie prawnym, najmu oraz obrotu nieruchomościami, ubezpieczeń, zabezpieczenia mienia, a także bezpieczeństwa i usług IT. Gdy jest to niezbędne, dane osobowe mogą być przekazywane bankom i uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przysługuje Państwu do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez przesłanie wiadomości o stosownej treści na dane kontaktowe Administratora danych podane w pkt 1.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 20 lipca 2020 r.