Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy KPE Nieruchomości S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KPE Nieruchomości S.A., ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, KRS: 0000281400, REGON 240623330, NIP 645-242-76-68, reprezentowany przez Zarząd, adres e-mail do korespondencji: dpo@kpe-n.pl (dalej: Administrator lub Spółka).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. realizacji wymogów prawa spoczywających na Administratorze jako spółce prawa handlowego, związanych z prawidłowym wykonaniem zadań wynikających z obsługi osób i podmiotów posiadających akcje Spółki, w tym w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki i umożliwienia w nim uczestnictwa, sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy,
   ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku oraz realizacji obowiązków związanych z dematerializacją akcji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  2. umożliwienia kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Podanie danych osobowych w zakresie powyższych celów jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji tych celów.
 4. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom z nim współpracującym, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki takie usługi jak: informatyczne, domom maklerskim, kancelariom prawnym i notarialnym, doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym i firmom kurierskim. Odbiorcami Państwa danych mogą być inni akcjonariusze, w związku z przysługującym im prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. Zawarte w księdze akcyjnej przez czas działalności biznesowej Spółki, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa;
  2. Zawarte na listach akcjonariuszy oraz umożliwiające ewentualną realizację prawa do udziału w zysku, zawarte w listach obecności, dokumentach poświadczających prawo do reprezentacji, w tym w pełnomocnictwach – przez okres jednego roku od daty Walnego Zgromadzenia;
  3. Przetwarzane w związku z zaskarżeniem uchwały Walnego Zgromadzenia – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie;
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 8. Administrator nie dokonuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie będzie dokonywał profilowania Państwa danych osobowych, jak również dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,